Dung Mai

Dung Mai là Huấn luyện viên về TRE® tại Việt Nam đã được cấp bằng Quốc tế và là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ hoà nhập cộng đồng (CORMIS)